VEČJI PROJEKTI

Savinjska regija


0- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 2- Projekti financirani iz proračuna

0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Grobelno - Izvennivojsko križanje v Grobelnem

Glavna cesta G2-107, odsek 1275 Šentjur–Mestinje od km 3,184 do km 4,705 v dolžini 1.521 m poteka skozi naselje Grobeljno (del naselja leži v Občini Šentjur, del pa v Občini Šmarje pri Jelšah). Po svoji funkciji je G2-107 povezovalna cesta, ki povezuje občine Celje, Štore, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Rogaško Slatino in Rogatec, ter hkrati navezovalna cesta do državne meje z Republiko Hrvaško (Rogatec). Na obravnavani odsek 1275 Šentjur–Mestinje se priključujejo tudi lokalne ceste iz vasi in zaselkov. Na območju Grobelnega so tri nivojska križanja ceste G2-107/1275 z železniško progo. Prvo nivojsko križanje z glavno železniško progo Zidani Most–Šentilj–državna meja je v km 3,510, dalje pa v km 3,620 in 4,230 pa sta še dve nivojski križanji z regionalno železniško progo Grobelno–Stranje–Rogatec–državna meja. Prehod na glavni železniški progi in prehod na regionalni železniški progi v km 3,620 sta urejena z avtomatskim cestnim signalom s polzapornicami, železniški prehod na regionalni progi v km 4,230 pa samo z avtomatskim cestnim signalom. Glavna železniška proga na predmetnem območju je dvotirna in elektrifi cirana, medtem ko je regionalna proga enotirna in neelektrifi cirana. Na obravnavanem odseku sta predvideni rekonstrukcija glavne ceste z gradnjo nadvoza čez železniško progo (zaradi neposredne bližine potokov na tem področju, gradnja podvozov pod železnico ni priporočljiva) in ukinitev nivojskih križanj.

Grobelno - Izvennivojsko križanje v Grobelnem

Grobelno - Izvennivojsko križanje v Grobelnem

Izvennivojsko križanje v Grobelnem, zaključek

Izvennivojsko križanje v Grobelnem, avgust 2015

Izvennivojsko križanje v Grobelnem, oktober 2014

Izvennivojsko križanje v Grobelnem, november 2013

Grobelno - Izvennivojsko križanje v Grobelnem